Referenssilista maa- ja kalliorakentamiseen liittyvistä työkohteista

 • Maa-ainesten oton ja kallion louhinnan suunnitelmia (MAL) 1982 lähtien
 • Ympäristölupahakemusten laatimisia 1982 lähtien
 • Jätevesien maaperäkäsittelysuunnitelmia
       -1995-2003 ja uuden lainsäädännön mukaisesti 2004-
 • Tärinämittauksia ja katselmuksia louhintatyömailla:
       - Kainuun Voima Oy:n Kajaanin voimalaitoksen tunnelin kairasydännäytteet
       Myllykoski Oy:n voimalaitos, Anjalankoski, kairasydännäytteet
       Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n voimalaitos, Äetsä, kairasydännäytteet
       PVO Engineering Oy:n voimalaitos, Kyröskoski, kairasydännäytteet
       Pohjolan Voima Oy:n työkohteita, Keminmaa, kairasydännäytteet
       Oulun kaupungin ja puolustusvoimien kalliotilojen kairasydännäytteitä
       Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen kallionäytteiden tutkimukset (belgialaiselle tilaajalle)
       Useita pienempiä kalliotutkimuskohteita Geobotnia Oy:lle
 • Kaavoituksen pohjatutkimuksia:
       - Haukipudas, Kiiminki
 • Pienrakennusten pohjatutkimuksia pääasiassa Oulun talousalueella 1985 lähtien
 • Pohjavesiputkien asennuksia omalla ja vuokrakalustolla vuodesta 1985 lähtien

Yksittäishankkeita

 • Maankäytön yleissuunnitelma: Haukipudas-Kiiminki, Hämeenjärvi-Jäälinjärvi-alue 1987
 • Toppilan turvevoimalan lentotuhkan sijoitusvaihtoehtojen YVA-selostus
       - Oulun Energia, 1996-1997
       - Ympäristöluvan uusiminen 2004
 • Vasikkasuon maa- ja kiviainesten yleissuunnitelma, yhteistyössä PSV-Maa ja Vesi Oy:n kanssa
       - Haukiputaan kunta/Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Turvevoimaloiden tuhkien sijoituksen pilottihanke Kalimeenvaaraan
       - Stora Enso Oyj, Oulun Energia, Kemira Oyj, 2004, hankkeen seuranta kestää 4-6 vuotta.
       Jatkohankkeena YVA 2007-2008 Pöyry Environment Oy:n kanssa
 • Sievin matalamaan kiviainestenoton YVA selostus
       - VR-Track Oy 2010